1.díl - Musím jmenovat bezpečnostního poradce?

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Bezpečnostní poradci, Vydáno dne: 13. 04. 2005

Definice podmínek, za kterých musí být jmenován bezpečnostního poradce.

V prvním dílu na?eho seriálu se budeme věnovat problematice povinnosti jmenování bezpečnostního poradce.
 
Ve vztahu k jmenování bezpečnostního poradce je nutné vycházet z předpisu RID1), kde se v pododdílu 1.8.3.1 uvádí:
"Ka?dý podnik, jeho? činnosti zahrnují ?elezniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a ?ivotní prostředí.?
 
Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, ?e ka?dá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí manipulaci s nebezpečnými věcmi, musí jmenovat bezpečnostního poradce.
K této problematice se dále vztahuje nařízení vlády č. 1/2000 Sb.2), kde se v ustanovení § 14 odst. 5 uvádí:
" (5) Ka?dá fyzická nebo právnická osoba, která je odesílatelem, dopravcem nebo příjemcem nebezpečných věcí uvedených v odstavci 1, ustanovuje bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí (dále jen "bezpečnostní poradce"), jestli?e celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí přesahuje 50 tun za kalendářní rok."
 
Bezpečnostního poradce proto musí ustanovit ka?dý účastník přepravy nebezpečných věcí, který v kalendářním roce ode?le, přepraví nebo obdr?í nebezpečné věci v objemu vět?ím ne? 50 tun. Stejná povinnost se vztahuje i na vedlej?í účastníky přepravního řetězce (např.: balič, plnič, nakládce, provozovatel vozu, provozovatel infrastruktury).
 
Česká republika nevyu?ila mo?ností vyjmutí z povinnosti ustavit bezpečnostního poradce podniky:
  1. jejich? činnosti se vztahují na přepravy nebezpečných věcí přepravními prostředky, které patří ozbrojeným silám nebo podléhají jejich odpovědnosti nebo
  2. jejich? činnosti se týkají mno?ství, která jsou v ka?dé dopravní jednotce men?í ne? limity uvedené v pododdíle 1.1.3.6, odstavci 2.2.7.1.2, jako? i v kapitolách 3.3 a 3.4, nebo
  3. jejich? hlavní nebo vedlej?í činnosti nejsou přeprava nebo související nakládka nebo vykládka nebezpečných věcí, ale které se příle?itostně zabývají vnitrostátní přepravou nebo související nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí představujících malé nebezpečí nebo riziko znečistění.
 
Související dokumenty:
 
a)       předpis RID ve znění platném od 1.1.2005
b)       nařízení vlády č. 1/2000 Sb.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) předpis RID byl vydán pod číslem 34/2005 Sb.m.s. jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí v částce 17, dne 31.3.2005. Tímto sdělením se mění a doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní ?elezniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlá?ené pod č. 8/1985 Sb. Zároveň byl předpis ve stejném znění vydán Asociací bezpečnostních poradců.
 
2) nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drá?ní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.