2.díl seriálu - Jak se stát bezpečnostním poradcem.

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Bezpečnostní poradci, Vydáno dne: 02. 06. 2005

Podmínky, za kterých se fyzická osoba může stát bezpečnostním poradcem.

Druhý díl našeho seriálu je věnován vyjmenování podmínek a postupů pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu.
 
Vyjmenování podmínek pro získání osvědčení bezpečnostního poradce:
-          úplné střední vzdělání
-          praxe v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi
-          zdravotní způsobilost
-          úspěšné absolvování školení
-          složit zkoušku pořádanou Ministerstvem dopravy
 
Na základě pověření Ministerstva dopravy provádí školení uchazečů o získání osvědčení Dopravní vzdělávací institut a.s. Bližší informace je možné získat na  www.dvi.cz
 
Spolu s přihláškou ke školení si žadatel zvolí jednu z následujících alternativ:
-          Základní kurz - rozsah celého předpisu RID a všech tříd nebezpečnosti
-          Zkrácený kurz - rozsah předpisu RID vyjma tříd nebezpečnosti 1 a 7
-          Specializovaný kurz - rozsah předpisu zaměřený na základní principy a třídu nebezpečných věcí 1
-          Specializovaný kurz - rozsah předpisu zaměřený na základní principy a třídu nebezpečných věcí 7
-          Rozšiřovací kurz - umožní držitelům osvědčení bezpečnostního poradce ADR (silniční doprava) rozšířit svojí odbornost a získat osvědčení bezpečnostního poradce v drážní nákladní dopravě
 
Závěrečnou zkoušku je možno vykonat nejdříve po uplynutí 15 dnů od vydání dokladu o absolvováni školení. Přihlášku na zkoušku je nutné zaslat na adresu Ministerstva dopravy, odboru drah, železniční a kombinované dopravy.
V souladu s nařízením vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení oddílu 1.8.3. Řádu RID se vyžaduje, aby žadatel o vykonání zkoušky k získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě předložil, spolu s přihláškou, následující doklady:
-          doklad o úplném středním vzdělání
-          doklad o praxi v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi
-          doklad o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky č. 101/1995 Sb.
-          doklad o absolvování školení u pověřené organizace
 
V souladu s ustanovením § 15, odstavce 4 nařízení vlády č. 1/2000 Sb., musí žadatel před vykonáním zkoušky prokázat zkušební komisi svoji totožnost, předložit výše uvedené doklady a doklad o zaplacení správního poplatku (kolková známka v hodnotě 200,- Kč).
 
Okruh otázek závěrečné zkoušky se řídí dle vybraného typu kurzu a je zveřejněn v učebním textu (např. účastníkovi zkráceného kurzu nejsou zadávány odborné otázky z tříd 1 a 7). Případové studie nejsou zveřejněny. Každý uchazeč musí vypracovat zkušební testy náhodně vygenerované počítačovým systémem dle následujícího klíče:
 
Část testu
Typ otázek
Počet otázek
Celkový počet bodů
Všeobecná
Otevřené
3
3
Uzavřené
13
13
Odborná
Otevřené
10
20
Uzavřené
25
25
Případová studie
Otevřené
8
24
Celkem
59
85
 
Otevřené otázky  - zkoušený musí napsat správnou odpověď
Uzavřené otázky - zkoušenému jsou nabídnuty 4 odpovědi z nich pouze 1 je správná
 
V průběhu Všeobecné části není dovoleno používat žádné pomůcky. V odborné části, při vypracování případové studie a v ústní části je možné použití předpisu RID v platném znění bez vložených či vepsaných informací.
 
V průběhu zkoušky je přítomna zkušební komise složená ze zástupce Ministerstva dopravy jako předsedy a po jednom zástupci Asociace bezpečnostních poradců a Dopravního vzdělávacího insitutu.
 
Časový limit na písemnou část zkoušky je 120 minut.
 
Maximální počet bodů, které je možno získat z písemného testu, je 85. Při následné ústní zkoušce je možno získat 15 bodů. Celkově tedy může zkoušený obdržet 100 bodů.
 
Minimální počet dosažených bodů pro obdržení osvědčení je 80 z celkového počtu.
 
V případě nižšího počtu bodů je uchazeči vyhotoven protokol o průběhu zkoušky a má možnost se přihlásit na opravnou zkoušku, a to v době do 3 měsíců nebo nejbližšímu následnému termínu zkoužek (přihláška ke zkoušce je ke stažení na webové adrese Ministerstva dopravy - www.mdcr.cz). Kolková známka se uchazeči v tomto případě vrací. K přihlášce k opravné zkoužce již není nutné zasílat kopie dokladů.
 
V případě opakovaného neúspěšného složení zkoušky se musí uchazeč podrobit novému školení.
 
V případě úspěšného složení zkoušky je uchazeči vydán protokol o zkoušce a osvědčení bezpečnostního poradce, které má pětiletou platnost.