3.díl - Povinnosti bezpečnostního poradce

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Bezpečnostní poradci, Vydáno dne: 11. 07. 2005

Definice povinností bezpečnostního poradce...

V předchozích dílech jsme se věnovali podmínkám za kterých musí podnik jmenovat bezpečnostního poradce a problematice získání osvědčení. Tento díl bude věnován povinnostem bezpečnostního poradce.
 
Bod 1.8.3.3. předpisu RID:
"Hlavním úkolem bezpečnostního poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem."
 
Osobně bych Vás rád upozornil na poměrně nenápadnou vsuvku v této větě: "při zachování odpovědnosti vedoucího podniku". Občas se totiž vedoucí pracovníci domnívají, že jmenováním bezpečnostního poradce se zbavili další odpovědnosti ve vztahu k předpisu RID.
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že bezpečnostní poradce by měl svému podniku pomoci při zavádění a dodržování podmínek předpisu RID. Z tohoto je zřejmá nezbytná znalost celého procesu pohybu nebezpečných věcí v rámci příslušného podniku s vhodně implementovanými podmínkami předpisu RID a další související legislativy. 
"Bezpečnostní poradce má rovněž povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotčeným činnostem podniku:"
 
Podrobněji k jednotlivým bodům:
"postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě;"
- bezpečnostní poradce by měl být v kontaktu se zaměstnancem společnosti který provádí zatřiďování nebezpečných věcí dle RID (případně externí firmou). Kompletní postup pro zařazování jednotlivých látek je stanoven v části 2 předpisu RID. Příslušná deklarace pro přepravu RID a ADR je uvedena v bezpečnostním listu příslušné látky.
"postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;"
- zajistit si účast např. při výběrových řízeních pro pořizování nových dopravních prostředků (posuzování technického hlediska a respektování všech ustanovení předpisu RID které se vztahují k přepravované látce).
"postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí;"
- v rámci činnosti se zaměřit i na kontrolu "infrastruktury" příslušného podniku. Nezbytná je zde znalost zákona č. 266/1994 Sb. v aktuálním znění a další příslušné legislativy (např. vyhlášky č. 100/1995 Sb.). 
"vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů o tomto školení;"
- častým omylem vedoucích pracovníků je jejich přesvědčení, že školení automaticky provádí bezpečnostní poradce. Vlastní školení může i nadále provádět např. smluvní servisní organizace. Vzhledem ke znalostem bezpečnostního poradce je však nejvýhodnější pokud školení dle požadavků RID provádí sám. Bezpečnostní poradce by měl kontrolovat další školení zaměstnanců a ověřovat znalost (požární školení, školení havarijních a traumatologických plánů, atd.).
"uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;"
 - funkce bezpečnostního poradce by měla být zapracována do ohlašovacího rozvrhu pro případ mimořádné události.  Je tak zaručeno jeho operativní nasazení na místě nehody nebo mimořádné události a spolupráce se záchrannými jednotkami na minimalizaci vzniklých škod. Žádoucí je např. i následné jmenování bezpečnostního poradce členem vyšetřovací komise.
"analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných událostech nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;"
- podnik by měl využít potencionál bezpečnostního poradce který může např. vyhotovit předběžnou zprávu o vzniku a příčinách nehody nebo mimořádné události. Je však nutné dodržet podmínku stanovenou v pododdílu 1.8.3.6: "Tato zpráva nesmí nahrazovat žádnou zprávu vypracovanou vedením podniku která by mohla být požadována jinými mezinárodními nebo vnitrostátními předpisy. V případě nehody může bezpečnostní poradce vypracovat zprávu o nehodě dle pododdílu 1.8.5.4 RID.
"uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů;"
- bezpečnostní poradce by měl provádět kontrolní činnost tak, aby mohl efektivně předcházet vzniku nehody nebo mimořádné události. Jednotlivé zápisy z těchto kontrol by měly být přílohou výroční zprávy. S ohledem na předchozí body se zde jedná o zavádění poznatků z praxe do přepravního řetězce nebo do systému školení.
"dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob;"
- kontrolovat např. výběr dodavatele na certifikované obaly pro nebezpečné věci RID, servisní firmy pro provádění prohlídek určených technických zařízení, atd.
"ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny;"
- každý z pracovníků zúčastněných v přepravním řetězci musí být proškolen s ohledem na podmínky stanovené v kapitolách 1.3 a 1.4 předpisu RID. Každé pracoviště kde dochází k manipulacím s nebezpečnými látkami musí být vybavenou ohlašovacím rozvrhem pro případ nehody nebo mimořádné události.
"zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí;"
- sledovat vývoj a nové trendy v oblasti přeprav nebezpečných věcí, nehodové události spojené s přepravou nebezpečných věcí a efektivně tyto poznatky zapracovávat např. do systému školení osob podílejících se na přepravě.
"uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy;"
- účinně zavést v systému manipulace nebezpečných věcí kontrolní postupy tak, aby v každém okamžiku byly dodrženy všechny ustanovení RID které se vztahují na příslušnou přepravu včetně přiložení příslušných dokladů.
"uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku;"
- účinně zavést v systému manipulace nebezpečných věcí kontrolní postupy tak, aby v každém okamžiku byly dodrženy všechny ustanovení RID týkající se nakládky a vykládky nebezpečných věcí.
"existenci bezpečnostního plánu uvedeného v pododdílu 1.10.3.2."
- bezpečnostní poradce by se měl přímo zúčastnit implementace bezpečnostního plánu do přepravního řetězce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výše uvedený text si v žádném případě nečiní nároky na úplnost. Měl by Vám sloužit pouze jako vodítko při výkonu práce bezpečnostního poradce. Problematika výkonu této funkce přesahuje možnosti tohoto článku. Pokud budete mít zájem, můžeme se této problematice v dalších dílech našeho seriálu věnovat.