4.díl - Vypracování výroční zprávy

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Bezpečnostní poradci, Vydáno dne: 10. 08. 2005

Podmínky a postupy pro vypracování výroční zprávy bezpečnostního poradce...

Jednou z hlavních povinností bezpečnostního poradce je vypracování výroční zprávy o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Tuto zprávu následně předkládá vedení svého podniku nebo místnímu orgánu veřejné zprávy. Pokud je v příslušné společnosti jmenováno více bezpečnostních poradců musí být vyhotovena jedna souhrnná výroční zpráva k niž jsou přiloženy jednotlivé dílčí zprávy.
 
Výroční zpráva je vypracována na základě příslušných ustanovení Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí v úplném znění a nařízení vlády č.1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů resp. na základě příslušného ustanovení Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, v úplném znění.
 
Výroční zpráva musí být k dispozici nejpozději k 31. březnu následujícího kalendářního roku. Výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici státním orgánům na jejich žádost. Obvykle je výroční zpráva vypracována ve dvou vyhotoveních: první je určeno pro vedení podniku a druhou (s potvrzením o převzetí) si ponechá bezpečnostní poradce. Je možné, že se výroční zprávy budou předkládat i při zkoušce na prodloužení osvědčení bezpečnostního poradce.
 
Níže popisovaný vzor výroční zprávy naleznete na této internetové prezentaci pod odkazem:
http://www.dgsa-rid.cz/download.php?soubor=24
 
 
Část I - Charakteristika činnosti společnosti
 
-          bod 1.1 - Role společnosti v přepravním řetězci
 
(odesílatel, dopravce, příjemce nebo jiný účastník). Jedná se o charakteristiku společnosti na poli přeprav nebezpečných věcí.
 
-          bod 1.2 - Pozice bezpečnostního poradce v organizační struktuře společnosti
 
Popis zařazení bezpečnostního poradce do organizační struktury příslušného podniku. Tento bod je možné doplnit organizačním schématem.
 
-         bod 1.3 - Místa odesílání a příjmu
 
(stručná charakteristika).Zejména se uvedou jednotlivé závody (místa nakládky, vykládky, příjmu), které náleží ke společnosti. V případě dopravce lze uvést "netýká se".
 
 
Část II - Klasifikace a doprava nebezpečných věcí
 
V této části výroční zprávy souhrnně popište dopravované nebezpečné věci a způsob, jakým jsou dopravovány s ohledem na činnost příslušné společnosti. Údaje v tabulkách lze doplnit i grafickým znázorněním (graf).
 
-         bod 2.1 - Seznam manipulovaných nebezpečných věcí:
 
 
V případech, kdy je možné kvantifikovat množství přepravených věcí uveďte i tuto informaci do příslušného sloupce "odeslání", "doprava" nebo "příjem", v ostatních případech použijte například křížek.
 
Jako doplňující informaci je možné dále uvést množství přepravovaných věcí dle třídy nebezpečnosti.
 
 
bod 2.2 - Vynětí z platnosti předpisů RID/ADR
 
Vyjmenování nebezpečných věcí přepravovaných v omezených nebo podlimitních množstvích podle oddílu 1.1.3 RID/ADR
 
 
 
- bod 2.3 - Odesílané nebezpečné věci
 
Určení druhu přepravy a vyjmenování odesílaných nebezpečných věcí
 
 
 
- bod 2.4 - Dopravované nebezpečné věci
 
Určení druhu přepravy a vyjmenování dopravovaných nebezpečných věcí
 
 
 
- bod 2.5 - Přijímané nebezpečné věci
 
Určení druhu přepravy a vyjmenování přijímaných nebezpečných věcí
 
 
 
 
Část III - Dopravní prostředky
 
Vyjmenování dopravních prostředků pro přepravu nebezpečných věcí příslušného podniku.
 
- bod 3.1 - Železniční dopravní prostředky
 
3.1.1           Seznam dopravních prostředků pro kusovou přepravu
 
 
 
3.1.2           Přeprava volně ložených látek
 
 
3.1.3      Cisternová přeprava 
 
 
3.1.4      Ostatní
 
 
* UN čísla nebezpečných věcí, která jsou přepravována v uvedených dopravních jednotkách.
 
 
 
-          bod 3.2 - Silniční dopravní prostředky
 
 
                3.2.1      Seznam dopravních prostředků pro kusovou přepravu
 
 
                3.2.2      Přeprava volně ložených látek
 
 
                3.2.3      Cisternová přeprava
 
*      UN čísla nebezpečných věcí, která se smí přepravovat v uvedených dopravních jednotkách.
 
 
3.2.4           Vybavení a kontrola dopravních jednotek.

 

Část IV - Osoby podílející se na manipulaci a přepravě nebezpečných věcí
 
-          bod 4.1 - Bezpečnostní poradci
 
 
-         bod 4.2 - Řidiči
 
Seznam řidičů přepravujících nebezpečné věci.
(uvádějte pouze u silniční přepravy nebezpečných věcí. V ostatních případech uveďte "netýká se".)
 
 
-          bod 4.2 - Ostatní osoby
 
 
 
Část V - Souhrn provedených kontrol ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí
 
 
 
 
Případná přijatá opatření a závady, které byly během kontroly zjištěny popište v uvedeném sloupci nebo v příloze výroční zprávy.
 
 
 
Část VI - Přehled nehod a mimořádných událostí
 
Železniční doprava
 
 
 
Část VII - Závěr:
 
Uveďte shrnutí Vaší činnosti za příslušné období a plnění povinností vyplývajících z ustanovení pododdílu 1.8.3.3 předpisů RID/ADR.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uvedený vzor slouží pouze jako vodítko pro vyhotovení výroční zprávy. Jednotlivé části je možno libovolně upravovat, přidávat nebo vypouštět. Vždy ale musí být zachována základní charakteristika výroční zprávy: tj.podat komplexní informaci o manipulaci s nebezpečnými věcmi v příslušném podniku.