Valná hromada ABPZ 2012

Autor: Radek Klein <dgsa(at)seznam.cz>, Téma: Akce a semináře, Vydáno dne: 11. 06. 2012

Ve dnech 19. - 20. 4. 2012 se v Mikulově uskutečnila Valná hromada Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. V příjemném prostředí hotelu Zámeček zástupci výkonného výboru a revizní komise seznámili přítomné členy našeho sdružení a pozvané hosty s činností našeho sdružení za předchozí období...

Valné hromady se zúčastnilo 33 z celkem 111 členů ABPZ. Z tohoto důvodu, a v souladu s platným zněním stanov, byla na počátku valná hromada prohlášena za neusnášeníschopnou. O hodinu později pak začala náhradní valná hromada, která již proběhla bez problémů.

Vlastní jednání zahájil prezident ABPZ p. Zelený přivítáním přítomných členů a hostů. Po schválení dál řídil průběh valné hromady Ing. Křípal. V dalším průběhu zhodnotil p. Zelený činnost sdružení za rok 2011 a poděkoval přítomným hostům za spolupráci a podporu při činnosti sdružení.

Do plánu činnosti na rok 2012 bylo zapracováno uspořádání odborného semináře. Tento seminář bude s největší pravděpodobností zamířen na problematiku kombinované přepravy nebezpečných věcí. Termín konání pak bude stanoven s ohledem na akce pořádané dalšími subjekty.

Dne 19. 6. 2012 proběhne v Ostravě setkání se zástupci sdružení polských bezpečnostních poradců. Jednat se bude především o možnostech rozšíření další spolupráce. V případě zájmu bude také ABPZ spolupracovat s agenturou Reviko na přípravě tradičního semináře.  

Dalším bodem jednání byl návrh rozpočtu a stanovení výše členského příspěvku. Valná hromada tak rozhodla o přijetí schodkového rozpočtu pro rok 2012 a odsouhlasila také návrh na zachování výše členského příspěvku.

Valná hromada také odsouhlasila návrh složení výkonného výboru a revizní komise pro další období. Výkonný výbor i revizní komise tak bude pracovat i nadále ve stejném složení.

V poslední části valné hromady pak dostali prostor hosté. Ing Mičan nabídl ABPZ další spolupráci a možnost uspořádání semináře se zaměřením na legislativní dopady do oblasti chemických látek a odpadového hospodářství. Ing. Mičan vykonává v této oblasti činnost soudního znalce.

Problematiku přeprav nebezpečných věcí na Slovensku nastínil ve svém vystoupení Ing. Sedlák. 

Ing. Knížek (MD ČR) ve svém vystoupení informoval o termínech atestačních zkoušek BP a požádal Asociaci o podporu směrem k jednotlivým členům, aby se zkouškami neotáleli. ABPZ ve spolupráce s Ing. Knížkem uspořádá seminář ke změnám v Řádu RID, které vejdou v platnost od 1. 1. 2013. Dále informoval o spolupráci ministerstev dopravy ČR a SR.

Za DÚ Ing. Karkoš podtrhnul, že i DÚ naráží na problém nezávislosti, tak jako by měli být i BP. Informoval o rozšířené působnosti odboru RID, a to o oblast údržby vozidel. Nabídnul, aby do zkušební komise pro oblast znalců byl přizván zástupce Asociace.

Ing. Děd za ČD Cargo vystoupil s dotazem, proč více dopravců nepřistupuje do UIC s cílem zlepšení a urychlení kontaktu v přepravě NV  (navrhuje spolupráci a podporu ze strany ČD Cargo).

Za SPV vystoupil Ing. Ličman a zdůraznil odpovědnost za údržbu vozů (certifikát vystaví DÚ). Nejdříve se však musí certifikovat opravny a pak lze certifikovat držitele (vlastníky) vozů (povinnost od května 2013).

Na závěr valné hromady pak p. Zelený poděkoval všem zúčastněným za hladký průběh valné hromady a za všechny podněty, kterými se bude na svých dalších zasedáních výkonný výbor zabývat.